הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מדיניות אכיפה

​​​עסקים עתירי סיכון​​​​​​​​הגדרות

​תכליתה של מדיניות האכיפ​ה

 • ​נועדה ליצור אחידות ושוויוניות באכיפה.
 • מייצרת ודאות.
 • עוזרת לבעלי העסקים לכלכל את צעדיהם, תוך שמירה על הוראות החוק.
 • תורמת לשקיפות, ממנה נהנים העובדים האמונים על האכיפה, בעלי העסקים והתושבים בעיר.

האר​כה

מתן ארכה ראשונה למש​ך 6 חודשים

ארכה ראשונה למשך 6 חודשים תינתן כאשר יתמלאו התנאים הבאים:

 1. מנהל אגף רישוי וקידום עסקים לא דחה את הבקשה לרישיון עקב אי מילוי דרישה מדרישות הרישוי (הוצאת הודעת סירוב).
 2. גורם כלשהו מגורמי הרישוי ונותני האישור לא הוציא סירוב לבקשה עקב אי מילוי דרישותיו.
 3. מנהל אגף רישוי וקידום עסקים לא הודיע כי העסק אינו תואם את הבקשה מבחינת סוגו, התוכניות שלו או הבעלות עליו.
 4. העסק אינו גורם מטרדים לסביבתו והרשות לא שלחה לו הודעות או קנסות בגין מטרדים. 

מתן ארכה נו​ספת

ארכה נוספת תינתן במקרים הבאים:
 1. תתאפשר רק לעסק רגיל כהגדרתו לעיל.
 2. במקרים מיוחדים עקב נסיבות מוצדקות של דרישה לעבודות מורכבות, שיהוי של גורמי הרישוי או לבקשת גורמי הרישוי.
 3. ארכה נוספת תינתן לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
 4. סך תקופות הארכה מיום הגשת הבקשה או חוות הדעת המקדמית לא תעלה על 12 חודשים.

חילופי ג​ברי (בעלי העסק)

 1. ​רישיון העסק מבוטל במקרה של חילופי בעלים בעסק.
 2. בעל העסק החדש יידרש להגיש בקשה להחלפת בעלות תוך 14 יום מיום החלפת הבעלות.
 3. היתר זמני- יינתן כאשר יתמלאו התנאים הבאים:
  • בעל העסק החדש הגיש בקשה​ לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון, על פי אותו מספר סידורי המופיע בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם.
  • לבקשה יש לצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק. 
  • יש להצהיר כי לא חלו שינויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודם.
 4. בקשה לעסק חדש- יש להגיש בקשה לעסק חדש ותכניות חדשות בתנאים הבאים של החלפת בעלות:
  • העסק הקודם היה בהליך רישוי תקין.
  • לא הופעלו בעניינו סעיף 16 (3) או סעיף 17 לחוק, כמפורט להלן.

חילופי בעלים בעסק שאינו במסלול רישוי תקין לא ימנעו נקיטת הליכים פליליים נגד הבעלים הקודמים או המשך הליכים פליליים שהחלו נגדו.

שינויים בעס​ק

 1. ​רישיון העסק מבוטל במקרה של שינויים בעסק, כגון החלפת בעלים, שינויים בשטח או מיקומו.
 2. שינוי הטעון הגשת בקשה ותכניות חדשות, דינו כדין עסק חדש, בכפוף ​לתנאים הבאים:
  • העסק הקודם היה בהליך רישוי תקין.
  • לא הופעלו בעניינו סעיף 16 (3) או סעיף 17 לחוק, כמפורט להלן.
חילופי בעלים בעסק שאינו במסלול רישוי תקין לא ימנעו נקיטת הליכים פליליים נגד הבעלים הקודמים או המשך הליכים פליליים שהחלו נגדו.

בדיקה/ החלטה מקדמ​ית (פרה-רולינג)

​מתן אישור מראש תתבצע לצורך שמירה על בעלי עסקים פוטנציאליים מהשקעה כספית גדולה בחצרים בהם לא ניתן כלל להפעיל עסק או לקבל רישיון עסק. 
מתן אישור מראש לעסקים יתאפשר בתנאים הבאים:
 • השימוש המבוקש תואם את היתר הבנייה.
 • קיימות בנכס חריגות בנייה הידועות לאגף רישוי וקידום עסקים. מדובר במענה ראשוני ללא שנערכה בדיקה בשטח. באחריות העוסק לבדוק את היתר הבניה אל מול המצב בפועל.
 • ניתן או הופר צו לפי סעיף 16 (3) או סעיף 17 לחוק רישוי עסקים – המדובר בצו המורה כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון ולא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בנכס.
מחלקת הרישוי תיתן מענה לפניות העוסקים בתוך 7 ימי עסקים.

התנהלות מול מינהל תכנון ובנייה

 1. ​הידברות עם מינהל תכנון ובנייה אינה מונעת הליכי אכיפה וסגירת עסקים, מדובר בהליכים מקבילים שאינם מגבילים, במיוחד על רקע האפשרות לקבל פרה-רולינג בדבר החצרים בהם מבקשים להפעיל את העסק.
 2. קיומו של הליך פלילי כנגד מבקש היתר לשימוש חורג או הסדרה של בנייה ללא היתר יובא במניין שיקולי הוועדה המקומית בבואה לדון בבקשה לשימוש חורג או להיתר בנייה.

הפעלת סעי​פים 16 ו- 24 לחוק

בנוסף לכל עונש שייגזר על מי שהורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים, תשקול התביעה העירונית לעתור במסגרת גזר הדין לצורך הפעלת האמצעים הבאים:

 1. ​הוצאת צו על הפסקת העיסוק בעסק.
 2. הוצאת צו מניעת פעולות בעסק.
 3. הוצאת צו כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישיון ללא רישיון, ולא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בנכס.
 4. הסמכת העיריה לביצוע הצווים.

הפעלת סעיף 17​​ לחוק

​סעיף 17 לחוק רישוי עסקים מאפשר לבית המשפט לצוות כבר בעת הגשת כתב האישום על הפסקת עיסוק בעסק, על מניעת פעולות בעסק וכן כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישיון ללא רישיון ולא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בנכס.
להלן רשימה חלקית של שיקולים אותם ישקול התובע בעת החלטה על הגשת בקשה לפי סעיף 17:
 • אופי העסק – ככל שמדובר בעסקים בעלי פוטניאל לסיכון גבוה – הרי שהנטייה תהיה להגיש בקשה לפי סעיף 17.
 • משך הזמן בו פועל העסק ללא רישיון על ידי הנאשם.
 • משך הזמן בו פעלו עסקים מאותה קבוצה (לפי צו רישוי עסקים) ללא רישיון בחצרים נשוא כתב האישום. במניין התקופות תיכללנה גם תקופות בהן נהנה העסק מארכות להוצאת רישיון, על אף היותו בהליך רישוי תקין.
 • פעולות שבוצעו על ידי בעל העסק לקידום קבלת רישיון.
 • אם הוגשה בקשה לרישיון עסק והיא סורבה, יש לבחון את עילות הסירוב למתן רישיון והקשר בינה לבין סוג העסק.

היתרים על פי סעיף 47 לחוק העזר

 • לעסק הנמצא בהליך רישוי תקין, ניתן יהיה לתת היתרים על פי סעיף 47 לחוק עזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), כגון היתר להצבת כסאות ושולחנות, היתר להצבת פרגודים או שמשיות והיתר להצבת דוכנים.
 • ההיתר כפוף לכך שהעסק נמצא בהליך רישוי תקין.
 • עם הגשת כתב אישום ​יהיה ההיתר בטל מעיקרו.