הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אמנת שירות איכותי לעסקים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​חוק רישוי עסקים - מטרות ​​​עיקריות

 • שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • שמירה על שלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצויות.
 • שמירה על בטיחות הציבור ובטיחות העובדים הנמצאים בעסק ובסביבתו
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולש​ירותי הכבאות.
 • מניעת העברת מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים.

​תחומי פעילותו של האגף לרישוי וקידום עסקים

 • מתן הנחיות ומידע מוקדם לבעלי עסקים לשם תכנון העסק והגשת בקשה ותוכניות לרישיון עסק.
 • ריכוז הטיפול בבקשה לרישיון מול נותני האישור.
 • הוצאת רישיונות והיתרים זמניים.
 • הוצאת היתרים לעסקים על פי חוקי העזר העירוניים.

בעלי תפקידים

 • ממונה רישוי הנדסי - לצורך קבלת מידע אודות מבנים (שימושים וייעודים) ולצורך הדרכת בעלי העסק ובעלי מקצוע מטעמו אודות דרישות מנהל ההנדסה לגבי היתרי בניה ושימושים חורגים.
 • ממונה בקרת תוכניות עסק - לצורך קבלת הנחיות להכנת תוכניות עסק, בדיקתם, הגשת בקשות לחוות דעת מקדמית ומתן מידע מוקדם לגבי תקנות משרד הבריאות לעסקי מזון.
 • ממונה תיאום גורמי חוץ - לצורך קבלת מידע, בירור סירובים והנחיות בנושאי כיבוי אש.

​​​​טיפול בבקשה לרישיון עסק

 • לאחר הגשת בקשה לרישיון עסק, כולל תוכניות, ובמידה והבקשה לא תידחה על הסף על ידי תברואן האזור וממונה רישוי הנדסי, תועבר הבקשה במקביל לחוות דעתם של כל נותני האישור בעירייה ובמשרדי הממשלה תוך 7 ימי עבודה כמתחייב בחוק.
 • האגף מתחייב להודיע לבעל העסק תוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק האם קיימות חריגות ללא היתר והאם העסק מהווה שימוש חורג על פי דיני התכנון והבניה.
 • ביקורת תברואן האזור בעסק לצורך בדיקת התאמת תוכנית העסק למצב הקיים בשטח תתבצע תוך 7 ימי עבודה
 • במידה ובעל העסק השלים את ביצוע ​כל דרישות נותני האישור על פי החוק ונתקבלו כל האישורים על כך, מתחייב האגף להשלים את תהליך הרישוי תוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק.
 • רישיון העסק יונפק תוך 72 שעות מקבלת כל האישורים באגף.
 • האגף מתחייב לתת מידע מוקדם הנמצא ברשותו לגבי התנאים והדרישות להוצאת רישיון עסק ומידע לגבי מצב הליך הרישוי לבעל העסק או בעל מקצוע מטעמו.

​שרות עם הפנ​ים ללקוח - תושב או בעל עסק

 • קבלת הקהל והשירות באגף יינתנו בתנאים פיזיים טובים ונוחים.  
 • כל פניה או תלונה בכתב לאגף תיבדק ותיענה תוך 14 יום מקבלתה באגף.
 • בעלי עסקים ועובדיהם זכאים לקבל ללא עלות הדרכה לגבי טיפול נכון במזון, בשיתוף לשכת הבריאות הנפתית רחובות.
 • כשירות לתושבים בכל עסק תתבצע ביקור​ת תברואתית על פי סדרי עדיפויות שייקבעו באגף.
 • בחודשי הקיץ יילקחו דגימות מזון מעסקים נבחרים בשיתוף הווטרינר העירוני.
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרtrue