​​​​​​​​השגה וערר על חיוב ארנונה לעסקים​​​​השגה ברישום ה​​נכס

ניתן לפנות למנהל ארנונה, לאגף השומה ב​עיריית ראשון לציון, תוך 90 ימים מיום שומת הארנונה השנתית, ולהגיש השגה בנושא, כגון: סוג ה​נכס/ גודל הנכס/ שימוש בנכס/ אזור הנכס​/ מחזיק הנכס.
הפנייה תיעשה באמצעות שליחת מכתב בדואר רשום או באמצעות הגעה למשרדי אגף השומה למסירה ידנית.​

השגה וערר על תשוב​​​ת מנהל הארנונה

ניתן לפנות לועדת הערר לענייני ארנונה, בתוך 30 ימים מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
הפנייה תיעשה באמצעות שליחת ערר,​​ ב- 4 עותקים, בדואר רשום או למסירה ידנית באמצעות הגעה למשרדי ועדת ערר בבניין העירייה, הכרמל 20, קומה 3, לידי הגברת זאבי מיכל, מנהלת ועדת ערר,  מספר טלפון: 03-9547178.

דוגמה להגשת ערר לוועדה

  • שם העורר, משלח ידו, מספר טלפון והמען להמצאת מסמכים.
  • פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
  • התאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
  • הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו.
  • האם העורר מבקש להתייצב לפני הוועדה כדי להשמיע טענותיו.

העורר ימסור לוועדה או ישלח בדואר רשום לפי מענה את כתב הערר ב- 4 עותקים.
כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
עותק של כתב הערר יימסר מאת הוועדה למשיב או יישלח אליו בדואר רשום.​​​​​​​​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרtrue