הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קבלת אישור לטאבו לעסקים

​​​​​​​​​​​​​​​​קבלת אישור לטאבו לעסקים​​​​​​​אישור לטאבו ​לעסקים
​על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, נדרש להגיש לרשם המקרקעין אישור העירייה ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס, וזאת לצורך העברת זכויות בנכס, רישום משכנתא, רישום בית משותף ועוד.

לקבלת אישור המעיד על פירעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו) ניתן להגיע לאחד ממרכזי השירות של העירייה, בצירוף מסמכים נדרשים או לחילופין להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא: בקשה לקבלת תעודה לטאבו​.

מסמכים נד​​רשים​​

 • תצלום תעודת זהות (כולל ספח) של 2 הצדדים
 • קריאת מד מים בנכס, עדכנית ליום העזיבה (אם הגשת הבקשה היא טרם מועד העזיבה, תידרש מסירת קריאת מונה ישירות לחברת המים מניב)
 • צילום נסח רישום עדכני מהטאבו
 • ייפוי כוח מאת בעל הנכס, אם המבקש משמש מיופה כוח
 • תשריט הנכס
 • תשריט בית משותף בדיסק (כאשר קיימים תתי חלקות בנכס)

מסמכים נוספים להצגה, בהתאם לסוג הנכס/ העסקה ​


​​​סוג הנכס / סוג עסקה
​מסמכים נדרשים
​מגרש שנרכש מרשות מקרקעי ישראל
​אישור מהחברה הכלכלית לתשלומי היטלי הפיתוח
​עסקת מכר
​חוזה מכר (צילום של חוזה המכר חתום בידי 2 הצדדים ובו תאריך מסירת החזקה בנכס)
​העברה ללא תמורה
​תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים על ידי עורך דין) או הסכם מכר ללא תמורה
​חכירה/ הארכת חכירה
​חוזה/ שטר חכירה
​העברה מנאמן לנהנה
הסכם נאמנות/ תצהיר נאמנות/ הודעת נאמנות ממס שבח​
רישום בית משותף/ תיקון צו בית משפט
​צו בית משפט/ תיקון צו בית משפט/ תקנון בית משותף​
​רישום הסכם שיתוף
​הסכם שיתוף
​משכנתא
​נסח טאבו עדכני

​​​​​פעילות העירייה לאחר קבלת ה​מסמכים הנדרשים

 • הבקשה תיבחן ותבוצע בדיקה האם נדרשים מסמכים נוספים. כמו כן, ייבחנו חשבונות התושב בעירייה על מנת לוודא שכל החובות בנכס סולקו
 • לנכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות, כגון חיובי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ביצוע מדידות בנכס ובחינת הפקעות
 • במקרים אלה, הבקשה תועבר להמשך טיפול למחלקת אישורים לטאבו אשר ירכזו את הטיפול מול היחידות השונות
 • עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון על מצב החובות יימסר לתושב בסיום הטיפול
 • לאחר קבלת המידע בדבר תשלומים נוספים החלים על הנכס (אם קיימים), מידע נוסף על מהות החובות יוצגו באגפי העירייה המתאימים
 • קבלת האישור המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו), מותנית בסילוק כל חובות בעל הנכס לעירייה וכן בתשלום אגרה
 • תשלום החובות יבוצע בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי בקופת העירייה (עד  50,000 ₪), במזומן (עד 5,000 ₪) או בשיק מזומן (תידרש המתנה של 4 ימי עסקים לאישור פירעון השיק)

הארכת אישור/ העתק תעודה

 • ניתן להאריך את תוקף התעודה לאישור לטאבו עד שנתיים ממועד הנפקת התעודה המקורית. במקרים מסוימים תידרש חתימה על כתב הצהרה והתחייבות, לפיו לא בוצעו שינויים בנכס
 • העתק תעודה יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת ולאחר תשלום אגרה להעתק תעודה


לבירור מידע ובדיקת סטטוס הטיפול בבקשות - ניתן לפנות טלפונית למוקד המידע והגביה או לשלוח דואר אלקטרוני,  tabu@rishonlezion.muni.il בציון הפרטים: 
מספר הזהות של משלם הארנונה, גוש, חלקה, כתובת הנכס ומספר הנכס. בנוסף, לציין פרטי יצירת קשר להחזרת תשובה.כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרtrue