הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הגשת פניות למתן תמיכות לתאגידים הפועלים בעיר ראשון לציון, שלא למטרת רווח, לשנת התקציב 2020

 הודעות ועדכונים

תיאור

​​​​ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

  1. נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי חינוך, תרבות, דת, רווחה ואיכות הסביבה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
  2. בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון, בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה– שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").
  3. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה. טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –www.rishonlezion.muni.il–  ולקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ח בסתו התש"פ 26.12.19 בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.
  4. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
  5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה והגשת השלמות לחוסרים, בלשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל חל ביום חמישי, כ"ט באדר התש"פ, 25.03.20 בחלוף 3 חודשים ממועד פרסום ההודעה).    המועד להגשה הבקשות לתמיכות כלליות לשנת 2020 נדחה לתאריך 15.6.20.

המועד הסופי להגשה הבקשות לתמיכות כלליות לשנת 2020 נדחה מתאריך 17.05.2020 לתאריך 15.06.2020.

לתשומת לבכם, מעבר לתאריך 15.06.2020 לא יתקבלו בקשות חדשות. כמו כן, לא ניתן יהיה להשלים חוסרים בבקשות מעבר לתאריך 15.06.20לתשומת לב –יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המבוקשים עד לתאריך זה!

​ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב, 

דודי גיל, מנכ"ל העירייה 

ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות 

תמונה
צמיחה
תאריך 26/12/2019
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 17/05/2020
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור העירייה ופעילותה
רשימת דפי לובי העירייה; העיר
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
צמיחה
תאריך: 26/12/2019

​​​​ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

  1. נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי חינוך, תרבות, דת, רווחה ואיכות הסביבה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.
  2. בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון, בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה– שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").
  3. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה. טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –www.rishonlezion.muni.il–  ולקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ח בסתו התש"פ 26.12.19 בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.
  4. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
  5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה והגשת השלמות לחוסרים, בלשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל חל ביום חמישי, כ"ט באדר התש"פ, 25.03.20 בחלוף 3 חודשים ממועד פרסום ההודעה).    המועד להגשה הבקשות לתמיכות כלליות לשנת 2020 נדחה לתאריך 15.6.20.

המועד הסופי להגשה הבקשות לתמיכות כלליות לשנת 2020 נדחה מתאריך 17.05.2020 לתאריך 15.06.2020.

לתשומת לבכם, מעבר לתאריך 15.06.2020 לא יתקבלו בקשות חדשות. כמו כן, לא ניתן יהיה להשלים חוסרים בבקשות מעבר לתאריך 15.06.20לתשומת לב –יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המבוקשים עד לתאריך זה!

​ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב, 

דודי גיל, מנכ"ל העירייה 

ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות