הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פנייה למתן תמיכות לתנועות נוער הפועלות בעיר ראשון לציון לשנת 2020

 הודעות ועדכונים

תיאור

​הודעה לציבור בדבר פנייה למתן תמיכות לתנועות נוער הפועלות בעיר ראשון לציון לשנת תקציב 2020. 

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "חוזר המנכ"ל"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות חוזר המנכ"ל, אלא להוסיף עליהן בלבד. 

חוזר המנכ"ל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי תרבות, דת ורווחה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור. 

הפניות תהיינה בהתאם ובכפיפות לחוזר המנכ"ל ובכפוף לתבחינים למתן תמיכות בתנועות נוער – אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תנועת נוער – תאגיד כמשמעותו בחוק, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.

טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –  www.rishonlezion.muni.il –  וזאת החל מיום שלישי, ט' בשבט  התש"פ, 04.2.2020.  בירורים ניתן לבצע באמצעות מרכזת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240. 

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה. 

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי מנהלת יח' תנועות הנוער – גב' זהבה אושריאל (במשרדי אגף נוער וצעירים, רח' הרצל 136 פינת רח' תש"ח) תחול ביום ביום שני, ו' באדר התש"פ, 02.03.2020 (בחלוף 30 יום ממועד פרסום הודעה זו).  

מובהר בזאת, כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון בבקשת תמיכה ביחס לשנת 2020 אשר הוגשה טרם מועד פרסום הודעה זו. בנסיבות אלה, יש להגיש בקשת תמיכה חדשה ביחס לשנת 2020 – בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד האחרון להגשת בקשות התמיכה, כקבוע בסעיף 7 לעיל. 

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה. 

בכבוד רב

דודי גיל, מנכ"ל העירייה

ויו"ר הועדה המקצועית  לתמיכות  


נוהל והנחיות להגשת בקשות לקבלת תמיכה מעיריית ראשון לציון​​

תמונה
תאריך 04/02/2020
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 02/03/2020
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור העירייה ופעילותה; קהילה
רשימת דפי לובי העירייה; קהילה
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
תאריך: 04/02/2020

​הודעה לציבור בדבר פנייה למתן תמיכות לתנועות נוער הפועלות בעיר ראשון לציון לשנת תקציב 2020. 

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "חוזר המנכ"ל"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות חוזר המנכ"ל, אלא להוסיף עליהן בלבד. 

חוזר המנכ"ל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי תרבות, דת ורווחה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור. 

הפניות תהיינה בהתאם ובכפיפות לחוזר המנכ"ל ובכפוף לתבחינים למתן תמיכות בתנועות נוער – אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תנועת נוער – תאגיד כמשמעותו בחוק, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.

טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –  www.rishonlezion.muni.il –  וזאת החל מיום שלישי, ט' בשבט  התש"פ, 04.2.2020.  בירורים ניתן לבצע באמצעות מרכזת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240. 

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה. 

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי מנהלת יח' תנועות הנוער – גב' זהבה אושריאל (במשרדי אגף נוער וצעירים, רח' הרצל 136 פינת רח' תש"ח) תחול ביום ביום שני, ו' באדר התש"פ, 02.03.2020 (בחלוף 30 יום ממועד פרסום הודעה זו).  

מובהר בזאת, כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון בבקשת תמיכה ביחס לשנת 2020 אשר הוגשה טרם מועד פרסום הודעה זו. בנסיבות אלה, יש להגיש בקשת תמיכה חדשה ביחס לשנת 2020 – בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד האחרון להגשת בקשות התמיכה, כקבוע בסעיף 7 לעיל. 

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה. 

בכבוד רב

דודי גיל, מנכ"ל העירייה

ויו"ר הועדה המקצועית  לתמיכות  


נוהל והנחיות להגשת בקשות לקבלת תמיכה מעיריית ראשון לציון​​