הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הגשת פניות למתן תמיכות לתאגידים הפועלים בעיר ראשון לציון, שלא למטרת רווח בנושא חלוקת סלי מזון, שנת התקציב 2021

 הודעות ועדכונים

תיאור

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

 1. נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחום חלוקת סלי מזון, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם אלה.
 2. בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון, בתחום חלוקת סלי מזון שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").
 3. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחום חלוקת סלי מזון, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה.
 4. טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –www.rishonlezion.muni.il–  ולקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' רחלי נעה אליאס, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות או בכתובת המייל: rachelina@rishonlezion.muni.il וזאת החל מיום חמישי, א' בשבט התשפ"א  14.01.21 בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' רחלי נעה אליאס, בטלפון: 03-9547202.
 5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה והגשת השלמות לחוסרים, בלשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל חל ביום שני, ב' באדר התשפ"א, 14.02.21 בחלוף 30 יום ממועד פרסום ההודעה).    
 6. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
 7. לתשומת לב –יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המבוקשים עד לתאריך זה!

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב, 

מושיקו ארז, סמנכ"ל העירייה 

ל​נוהל והנחיות להגשת בקשות לקבלת תמיכה עבור חלוקת סלי מזון ​

טופס מקוון לתמיכה בעמותות - ראשון לציון​

תמונה
תמונת אווירה
תאריך 14/01/2021
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 14/02/2021
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור ארנונה ומים; העירייה ופעילותה
רשימת דפי לובי ארנונה ומים עסקים; ארנונה ומים תושבים; העירייה
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
תמונת אווירה
תאריך: 14/01/2021

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

 1. נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחום חלוקת סלי מזון, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם אלה.
 2. בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון, בתחום חלוקת סלי מזון שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").
 3. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחום חלוקת סלי מזון, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה.
 4. טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –www.rishonlezion.muni.il–  ולקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' רחלי נעה אליאס, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות או בכתובת המייל: rachelina@rishonlezion.muni.il וזאת החל מיום חמישי, א' בשבט התשפ"א  14.01.21 בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' רחלי נעה אליאס, בטלפון: 03-9547202.
 5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה והגשת השלמות לחוסרים, בלשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל חל ביום שני, ב' באדר התשפ"א, 14.02.21 בחלוף 30 יום ממועד פרסום ההודעה).    
 6. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
 7. לתשומת לב –יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המבוקשים עד לתאריך זה!

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב, 

מושיקו ארז, סמנכ"ל העירייה 

ל​נוהל והנחיות להגשת בקשות לקבלת תמיכה עבור חלוקת סלי מזון ​

טופס מקוון לתמיכה בעמותות - ראשון לציון​