הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעה לציבור בדבר פנייה למתן מלגות לספורטאים בראשון לציון

 הודעות ועדכונים

תיאור

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן מלגות מאת רשויות מקומיות לספורטאים מצטיינים בראשון לציון.
בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן מלגות לספורטאים מצטיינים בעיר ראשון לציון, אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").

בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח, ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה.
טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר כאן לחוברת התמיכות (להלן: "העירייה") או לקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון – בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ח באדר ב' התשע"ט, 04.04.2019.

בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות,
גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל) תחול ביום ביום ראשון, ל' בניסן התשע"ט, 05.05.2018 (בחלוף 30 יום ממועד פרסום הודעה זו).

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב,
חיים גליק,
מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות

תמונה
 
תאריך 04/04/2019
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer)
תאריך תפוגה 10/05/2019
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור ספורט; העירייה ופעילותה
רשימת דפי לובי  
הודעת פלאזמה לא
קבצים מצורפים
תאריך: 04/04/2019

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן מלגות מאת רשויות מקומיות לספורטאים מצטיינים בראשון לציון.
בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן מלגות לספורטאים מצטיינים בעיר ראשון לציון, אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").

בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח, ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה.
טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר כאן לחוברת התמיכות (להלן: "העירייה") או לקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון – בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ח באדר ב' התשע"ט, 04.04.2019.

בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות,
גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל) תחול ביום ביום ראשון, ל' בניסן התשע"ט, 05.05.2018 (בחלוף 30 יום ממועד פרסום הודעה זו).

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב,
חיים גליק,
מנכ"ל העירייה ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות