הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעה בדבר הגשת פניות למתן תמיכות לתאגידים הפועלים בעיר ראשון לציון, שלא למטרת רווח

 הודעות ועדכונים

תיאור

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

1.  נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי חינוך, תרבות, דת, רווחה ואיכות הסביבה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

2.  בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון, בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה– שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").

3. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה
טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר כאן או לקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון – בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ח באדר ב' התשע"ט 04.04.19 בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

4. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה והגשת השלמות לחוסרים, בלשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל חל ביום חמישי, כ"ד בסיון התשע"ט, 27.06.19
(בחלוף 3 חודשים ממועד פרסום ההודעה).
לתשומת לב –יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המבוקשים עד לתאריך זה!

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב,
חיים גליק, מנכ"ל העירייה
ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות

חוברת התמיכות
טבלת ניקוד מעודכנת  

תמונה
 
תאריך 04/04/2019
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer)
תאריך תפוגה 30/06/2019
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור  
רשימת דפי לובי  
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה  
קבצים מצורפים
תאריך: 04/04/2019

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

1.  נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי חינוך, תרבות, דת, רווחה ואיכות הסביבה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

2.  בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון, בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה– שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").

3. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה
טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר כאן או לקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון – בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ח באדר ב' התשע"ט 04.04.19 בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

4. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

5. המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה והגשת השלמות לחוסרים, בלשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל חל ביום חמישי, כ"ד בסיון התשע"ט, 27.06.19
(בחלוף 3 חודשים ממועד פרסום ההודעה).
לתשומת לב –יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים המבוקשים עד לתאריך זה!

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

בכבוד רב,
חיים גליק, מנכ"ל העירייה
ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות

חוברת התמיכות
טבלת ניקוד מעודכנת