הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות אינסטלציה

הנחיות אינסטלציה​​​​​​​​הנחיות לתכנון - תמ"א 38​

 1. בבקשה להיתר יש לסמן בתכנית אדריכלות התחברות החלקה למערכות עירוניות, כולל תוואי מערכות קיימות ונתוני שוחות/ מערכות מתוכננות בתחום החלקה.
 2. בעת הגשת נספח תכנית אינסטלציה יש לכלול את הפרטים הבאים:
  • מפה טו​פוגרפית מסומנת ומאושרת על ידי חברת מניב.
 3. בתרשים מגרש יש לסמן מערכות מים וביוב קיימות בשטח, כולל תוואי קו ביוב לביטול ותוו​​אי מתוכנן.
 4. יש לתאם עם חברת מניב: 
  • ​הגדלת קוטר חיבור ביוב העירונימים ומיקום מד מים ראשי  
  • התחברות החלקה לביוב העירוני
 5. יש לתכנן מערכת ביוב במגרש כך שמפלס מכסה תאי ביוב יהיה גבוה ב- 20 סנטימטר לפחות מרום תא הביוב העירוני אליו מחוברת החלקה.
 6. במידה ומתוכננים מכפלי חניה, יש לתת פתרון לניקוז (חיבור לביוב).
 7. יש לתת פתרון לניקוז חדר אשפה וחדר משאבות בהתאם להוראות למתקני תברואה (הל"ת).
 8. יש לתכנן מתקן להגברת לחץ מים, מאגר ומשאבות לכל בניין.
 9. בתכנית קומת קרקע יש לסמן מיקום מדי מים קיימים ופתרון להעברתם, במידת הצורך.
 10. מדי מים לדירות חדשות יש לתכנן בקומות- תכנית מפורטת של קומת קרקע, תכנית הקומות וגג.
 11. בתוכנית קומת קרקע ובתכנית קומה טיפוסית יש לסמן מיקום קולטני ביוב מתוכננים וקיימים. יש לתת פתרון התחברות הקולטנים הקיימים למערכת הביוב בהתאם להל"ת ובמידת הצורך לתכנן הפרדות ואוורור הקולטנים עד לגג החדש.
 12. בקומות המתוכננות יש לתת פתרון חיבור כלים סניטריים למערכות מים וביוב.
 13. יש לתת פתרון אספקת מים קרים וחמים לכל בניין.
 14. יש לתאם את התכנון עם מתכנן שלד הבניין.
 15. סכמות נדרשות:
  • סכמת מערכת מים קרים וחמים
  • סכמת קולטנים קיימים ומתוכננים - יש לציין גם מפלס תחתית הקולטן ומספר תא ביוב אליו מתחבר
  • חתך לאורך קווי ביוב

התכנית חייבת להתאים להל"ת, לדרישות כיבוי אש ואגף איכות הסביבה.

הנחיות לתכנון - בני​יה חדשה רב קומות 

 1. בבקשה להיתר, יש לסמן בתכנית אדריכלות התחברות החלקה למערכות עירוניות כולל תוואי ונתוני שוחות, מערכות מתוכננות בתחום החלקה. 
 2. יש לתכנן מערכת ביוב/ ניקוז במגרש כך שמפלס מכסה השוחות יהיה גבוה ב- 20 סנטימטר לפחות מרום תא הביוב/ ניקוז אליו מחוברת החלקה.
 3. מפלס 0.00 במבנה צריך להיות גבוה ב- 0.5 מטר לפחות מרום מכסה תא עירוני.
 4. בעת הגשת נספח תכנית אינסטלציה יש לכלול את הפרטים הבאים:
  • ​מפה טופוגרפית מסומנת על ידי חברת מניב 
  • תרש​​ים מגרש עם תוואי מערכות ביוב/ ניקוז מתוכננות עד לתא העירוני.
 5. יש לתכנן מערכת להגברת לחץ מים, מאגר ומשאבות.
 6. יש לתת פתרון לניקוז חדר אשפה וחדר משאבות בהתאם להל"ת.
 7. יש להציג תכנית מפורטת של קומת קרקע, תכנית קומות וגג.
 8. יש לסמן קווי מים וביוב על כל מרכיביהם, והאמצעים ההנדסיים המתוכננים.
 9. יש לתת פתרון אספקת מים קרים (שעונים משניים במידת הצורך), אספקת מים חמים לכל בניין.
 10. סימון כל התשתיות העירוניות בתחומי המגרש+ פירטי חיבור מים, ביוב ותיעול הקיימים והמתוכננים.
 11. סכמות נדרשות:
  • סכמת מערכת מים קרים וחמים
  • סכמת כיבוי אש וספרינקלרים
  • סכמת קולטנים -יש לציין גם מפלס תחתית הקולטן ומספר תא הביוב אליו מתחבר
  • חתכים לאורך קווי ביוב וניקוז

​​הנחיות לתכנון - בנייה פרטית ובריכת שחייה

 1. בבקשה להיתר יש לסמן בתכנית אדריכלות התחברות החלקה למערכות עירוניות, כולל תוואי ונתוני שוחות, מערכות מתוכננות בתחום החלקה.
 2. יש לתכנן מערכות ביוב במגרש כך שמפלס מכסה השוחות יהיה גבוה ב- 20 סנטימטר לפחות מרום תא הביוב אליו מחוברת החלקה.
 3. מפלס 0.00 במבנה צריך להיות גבוה ב- 0.5 מטר לפחות מרום מכסה התא העירוני.
 4. בעת הגשת נספח תכנית אינסטלציה יש לכלול את הפרטים הבאים:
  • מפה טופוגרפית מסומנת ומאושרת ע" י  חב ' מניב
  • תרשים מגרש עם תוואי מערכות ביוב מתוכננת עד לתא העירוני 
  • תכנית מפורטת של קומת מרתף ,קרקע ,תכנית קומת א וגג
  •  סימון קווי מים וביוב על כל מרכיביהם האמצעים והנדסיים המתוכננים 
  • סימון כל התשתיות העירוניות בתחומי המגרש + פירטי חיבורי מים וביוב הקיימים והמתוכננים
 5. יש לתכנן חדר מכונות והציוד הנדרש לבריכת שחייה, ולתת פתרון לניקוז החדר. 
 6. סכמות נדרשות:
  • סכמת מערכת מים קרים וחמים
  • סכמת קולטנים - יש לציין גם מפלס תחתית הקולטן ומספר תא הביוב אליו מתחבר
  • סכמת בריכת שחייה
  • חתך לאורך מערכת הביוב
  • פרט מערכת מדידה

התכנית חייבת להתאים להל"ת ולדרישות כיבוי אש.

​​הנחיות לתכנון - בנייה ציבורית

 1. תכנית אינסטלציה יש להגיש בשלב התנאים המקדימים בבקשה להיתר. על התכנית לכלול: 
  • מפה טופוגרפית מסומנת ומאושרת על ידי חברת מניב.
  • תרשים מגרש עם תוואי מערכות ביוב מתוכננות עד לתא העירוני
  • תכנית מפורטת של קומת קרקע, קומת מרתף, תכנית קומות וגג
  • סימון קווי מים וביוב על כל המרכיבים והאמצעים ההנדסיים המתוכננים.​
 2. לתוספת כלים סניטריים יש לתת פתרון התחברות למערכות מים וביוב מתוכננות.
 3. סכמות נדרשות:
  • ​סכמת מערכת המים 
  • סכמת קולטנים - לציין גם מפלס תחתית הקולטן ומספר תא הביוב אליו מתחבר
  • חתך לאורך לקו ביוב 
  • פרט מערכת מדידה מתוכננת 

התכנית חייבת להתאים להל"ת ולדרישות כיבוי אש ומשרד הבריאות.

​​​הנחיות לתכנון - בנייה (תעשיה)

 1. בשלב התנאים המקדימים בבקשה להיתר, יש לסמן בתכנית אדריכלות התחברות החלקה למערכות עירוניות, כולל תוואי ונתוני שוחות, מערכות מתוכננות בתחום החלקה.
 2. יש לתכנן מערכת ביוב/ ניקוז במגרש כך שמפלס מכסה השוחות יהיה גבוה ב- 20 סנטימטר לפחות מרום תא ביוב/ ניקוז אליו מחוברת החלקה. 
 3. מפלס 0.00 במבנה צריך להיות גבוה ב- 0.5 מטר לפחות מרום מכסה תא עירוני.
 4. הגשת נספח תכנית אינסטלציה כולל את הפרטים הבאים:
  • מפה טופוגרפית מסומנת על ידי חברת מניב 
  • תרשים מגרש עם תוואי מערכות ביוב/ ניקוז מתוכננות עד לתא העירוני.
  • תכנית מפורטת של קומות, גג.
  • סימון קווי מים וביוב על כל מרכיביהם והאמצעים ההנדסיים המתוכננים.
  • סימון כל התשתיות העירוניות בתחומי המגרש, פרטי חיבור מים, ביוב ותיעול הקיימים והמתוכננים.​​
 5. סכמ​ות נדרשות:
  • סכמת מערכת מים 
  • סכמת כיבוי אש וספרינקלרים
  • סכמת קולטנים - יש לציין גם מפלס תחתית הקולטן ומספר תא הביוב אליו מתחבר
  • חתכים לאורך קווי ביוב וניקוז

התכנית חייבת להתאים להל"ת ולדרישות כיבוי אש, משרד הבריאות ואגף איכות הסביבה.

​​הנחיות לתוספת/ שינויים בבנייה 

 1. בבקשה להיתר יש להגיש תכנית אינסטלציה.
 2. יש לצרף מפה טופוגרפית מסומנת על ידי מודד. 
 3. בתרשים מגרש יש לסמן תוואי מערכות קיימות בשטח (מים, ביוב) ואת התוספת המבוקשת.
 4. לתוספת כלים סניטריים/ שינויים באינסטלציה, מיקום כלי סניטריים - יש לתת פתרון התחברות למערכות מים וביוב.
 5. סכמות נדרשות: 
  • ​​סכמת מים 
  • סכמת שופכים ודלוחים

התכנית חייבת להתאים להל"ת ולדרישות כיבוי אש.