הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​פיתוח​​ שטח

​פיתוח​​ שטח​​​​גינון​​​

 1. בבנייה חדשה: ​
  • ​מפלס הקרקע ישמש כחצר משותפת לרווחת הדיירים ויכיל 20% גינון אשר יופנו ברובו כלפי חזית הבניין, והכניסה הראשית הפונה אל הרחוב הראשי. 
  • גינון בקומת עמודים בתחום תכסית הבניין ורחבות כיבוי אש אינו נכלל לצורך חישוב זה.
 2. בבנייה רוויה ​​חדשה:
  • ​בחזיתות הפונות לרחוב או לשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) ובפינות המגרשים הפונים לצמתים תמוקם רצועת גינון בתוך המגרש צמוד לגדר בתחום הקדמי ברוחב מינימאלי של 3 מטר ולא תותר חניה עילית בתחום זה. 
 3. התחדשות עירונית:
  • ​שטחי גינון יהיו 20% בתחום המגרש ומתוכם 5% בחזית המגרש. במידה ואין אפשרות לעמוד ביעד זה, ניתן לקבוע עד 10% שטחי גינון אנכיים על המבנה (מומלץ על קיר הממ"דים האטום במידה ומוקם בחזית המבנה) או על קירות היקפיים ,בתנאי לשימוש בפרט גינון אנכי מיוחד המותאם לנושא זה, ובכל מקרה 5% משטחי הגינון יהיו בחזית המגרש. 

​​פי​​​​​תוח המגרש

 1. בנייה רוויה חדשה:
  • חזיתות הפונות למדרכות ציבוריות או שצ"פים יתוכננו עם חיץ מינימלי (עדיפות לגינון בלבד). במידה ותתוכנן גדר גובהה המירבי יהיה 70 סנטימטר. 
  • קירות הפרדה בין מגרשים צמודים שבהם אין צורך בקיר תומך, יהיו בגובה עד 1.5 מטר, עדיפות למיסעה משותפת ל-2 בניינים. 
  • קירות תמך הפונים לחזית הרחוב ידורגו כך שהקיר הצמוד למדרכה לא יעלה על 70 סנטימטר מפני המדרכה, והקיר הנוסף הסמוך לו (כולל הגדר שמעליו) יגיע עד גובה 3 מטר, בין הקירות תהיה ערוגה במרווח אופקי של 60 סנטימטר נטו מינימום. קיר נוסף יתוכנן במידת הצורך, במקרים בהם גובה הקיר יעלה על 3 מטר (ראה שרטוט).​​​​
קיר תמך
  • רחבות לכיבוי אש תמוקמנה ככל הניתן בתחום המגרש, המסעות תאוחדנה, ככל הניתן, לשני מבנים ותרוצפנה באבנים משתלבות ו/או אבן דשא, ו/או פליגרס או שו"ע, בהתאם לאישור נציב הכבאות. שטחן לא יילקח בחישוב שטח הגינון הנדרש.
  • ניקוז הגגות המרפסות והחצרות יהיה בתחום המגרש בנגר עילי או בצנרת תת קרקעית ויחוברו למערכת הניקוז העירונית לצורך פינוי עודפי מים. 
  • כל השטחים המסומנים בתשריט הפיתוח בירוק יהיו מגוננים בהתאם לטבלת הצמחייה שתסופק. בשטחי המגרשים יינטעו מינימום של 10 עצים בוגרים ( 3 צול) לדונם.
  • יש להציג אזור הגישה ללובי הכניסה הראשית לבניין מלווה בצמחיה ובגינון איכותי.
  • מפלס הקרקע ישמש כחצר משותפת לרווחת הדיירים ויכיל 20% גינון אשר יופנו ברובו כלפי חזית הבניין, והכניסה הראשית הפונה אל הרחוב הראשי.

​​פט​​ור​ מה​​​יתר

ריצוף חצר, הקמת מסלעות ועבודות פיתוח- התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות פיתוח לרבות ריצוף, חיפויי קרקע, בניית מסלעות ופיתוח שטח אם הם עומדים בתנאים הבאים:

 1. לא כוללים קירות תמך או מסלעות הגבוהים מ- 1 מטר.
 2. לא פוגעים במערך הניקוז הקיים.
 3. בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים, עבודות המבוצעות בידי רשות הטבע והגנים, רק אם הם מיועדים לשיקום צומח ונוף. כמו כן, בתחום השמורות והגנים ניתן להתקין אביזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות, סולמות ומחסומים.

חצר ו​​חצרו​ת פנימיות

 1. חצר פנימי​ת- 
  במידה ומבוקש פטיו במקום קיר משותף, מידות הפטיו יהיו על פי תקנות תכנון ובנייה: 3 * 4.5 מטר (במידה וייפתחו פתחים, המרחק ביניהם יהיה 3 מטר לכל הפחות והחלונות לא יפנו האחד כלפי השני).
 2. חצרות אנגליות בב​תים צמודי קרקע-
  יותרו במרווחים אחוריים וצדדיים. במרווח קדמי יותרו בתנאי שתישמר רצועת גינון ברוחב 1 מטר בחזית המגרש.
 3. דירות גן-
 • ​ככלל לא יותרו דירות גן ולא גינות פרטיות בבניינים חדשים לכיוון הרחוב הראשי. 
 • אם מדובר במגרש פינתי לא יותרו גינות פרטיות לחזית הרחוב/ רחובות. 
 • לא תותר יציאה/ג ישה מדירת הגן אל החצר המשותפת הפונה אל חזית הרחוב. 
 • דירות גן יאושרו בתנאים הבאים:
  • הוכח כי אין פגיעה בגודל ואפקטיביות של הגינון המשותף ויש מענה טוב לפונקציות המשותפות של הבניין בקומת הקרקע, כגון: מיקום, גודל ואיכות לובי הכניסה, כניסה איכותית משולבת בגינון, מחסן לאופנים ועגלות, חללי רווחה לכלל הדיירים, חללים טכניים נדרשים ומעברים מתאימים. 
  • שטח הגינון המשותף האפקטיבי והנגיש לכלל הדיירים לא יקטן מ- 15% משטח המגרש.
  • בשטח החצר הפונה לצומת רחובות יהיה גינון משותף במקרים בהם חלקה גובלת עם 2 רחובות ומעלה
  • חצר דירת הגן תתוכנן לכיוון הרחוב המשני ובנסיגה של לפחות 3 מטר מגבול המגרש. יתרת השטח יהיה גינון משותף וההפרדה בין שתי החצרות תהיה בגדר שגובהה לא יעלה על 70 סנטימטר. במקרה זה לא תותרנה 2 דירות גן ברצף.
  • ניקוז החצרות על ידי נגר עילי לכיוון רחבת החניה ולרחוב. 

גדרות ​​וש​​​ערים

כ​ללי​​

 1. כל בקשה להיתר תכלול פריסת גדרות שתציג את מראה הגדר כלפי הרחוב והחלקות הגובלות. חומרי הגמר לגדרות יוצגו וייושמו לשני צידי הגדר. 
 2. קיר הפרדה בין מגרשים שכנים יהיה בנוי עד גובה 1.5 מטר מהמפלס הגבוה שבין 2 המגרשים (כולל גדר סבכה).
 3. תותר הקמת גדר בתחום החלקה בלבד, או כגדר משותפת חצי-חצי בהסכמת השכנים ובאישור מודד מוסמך.
 4. חומרי גמר: אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר, יש לבנות את הגדר מבלוקים או בטון בחיפוי טיח משני צידי הגדר בתיאום עם הגובלים, ובחיפוי אבן טבעית או מלאכותית כלפי חוץ. ניתן לשלב חומרים קלים כגון: עץ, מתכת, אלומיניום, ובלבד שיהיו עמידים ויציבים ולא יהוו סכנה או הפרעה כלשהיא לגובלים ולמקים עצמו. כמו כן ניתן לשלב צמחייה.
 5. הבנייה מחומרים קלים תשמור על 20% מרווחים בין החלקים האטומים.
 6. העבודה, לרבות חומרי הגמר של הגדר/ קיר תומך, יהיו בתיאום עם הגובלים.
 7. לא יותר שימוש בגדרות תיל ואיסכורית לשימוש קבע.
 8. לא תותר הקמת גדר מבלוקים או בטון חשוף, שאינה מטויחת או מכוסה.
 9. הקמת גדר יש לבצע רק באישור מהנדס בניין או הנדסאי בניין, לצורך שמירה על יציבות הגדר.
 10. בבתים משותפים לא יותר גידור שטח משותף וחסימת גישה לרכוש משותף.
 11. גדר בגובה של עד 1.5 מטר המוקמת על ידי רשות מקומית בכל חלקי העיר תהיה פטורה מהיתר.

בתים צ​​​מו​​די קרקע 

 1. במבנים בהם הכניסה צדדית, שביל הגישה יהיה בצמוד לחניה, כלומר בנייה במרחק 3.6 מטר מקו המגרש הצדדי, לפי חישוב: 2.8 מטר רוחב חניה + 0.8 מטר שביל גישה מינימלי. 
 2. בחזית הפונה לרחוב לא תותר גדר בנויה אטומה מעל לגובה 1 מטר. מעל לגובה זה תותר גדר קלה בלבד (מומלץ: צמחייה, סבכת עץ או סבכת ברזל), בין אם כהשלמה לגובה 1.5 מטר על פי התקנות ובין אם כהקלה לגדר גבוהה יותר.
 3. לא תאושרנה 2 כניסות למגרש בבתים צמודי קרקע. במגרשים הגובלים עם שצ"פ תותר כניסה נוספת במידה והתקיימו התנאים הבאים:
 • אושרה תכנית לשצ"פ המציגה כניסה למגרש הגובל​
 • אושרה תכנית פיתוח בתחום המגרש המאפשרת מעבר בטוח של הולכי רגל ובצדדיו שטחים מגוננים.

בנייני מ​גורים ​​בנייה רוויה

 1. גדרות בחזית מגרשים למגורים לא יעלו על 70 סנטימטר לכל היותר
 2. לא יותר להתקין גדרות קלות כדוגמת במבוק, יוטה וכדומה מעל לגדר הבנויה.