הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות עיצוב לחניונים

הנחיות עיצוב לחניונים​​כללי

 1. בבקשות להיתרי בנייה יתוכננו חניות על פי הנחיות משרד התחבורה לתכנון חניה - פרק ד'.
 2. תכנון חניה נגישה יהיה על פי ת"י 1918.
 3. בכל חניון יהיו מעברי להולכי רגל בהתאם לת"י 1918 ואישור מהנדס העיר.
 4. לא יאושרו מכפילי חניה הצמודים לחזית הראשית. 
 5. יש להציג רצועת גינון ככל שניתן בין הגדר הפונה לרחוב לבין החניות הצמודות לה.
 6. ​בתכנון דרך גישה לחניה בין 2 בניינים חדשים, מומלץ לאחד את המיסעות לכדי מיסעה אחת אשר תשמש 2 בניינים צמודים.
 7. בין 2 שורות צמודות של חניה יהיה פס מרוצף ברוחב מינימאלי של 1.5 מטר ובתוכו ניתן לשלב גינון עצים ועמודי תאורה.
 8. במקרה של רצף חניות יש לבצע פסי הפרדה ברוחב של 1.2 מטר ברוטו כל 4 עד 5 חניות רצופות.
 9. סככת חניה תנוקז לתוך המגרש באמצעות צינור היורד לקרקע ובכל מקרה לא לכיוון מגרש שכן.
 10. שערים לחניה לא יחרגו בזמן פתיחתם לתוך תחום שטח הרחוב. הפרט יהיה בהתאם לפרטי תכנית הבינוי והפיתוח השכונתי.
 11. מקומות חניה לנכים יתוכננו על פי התקנות בהתייחס למספר החניות הכולל.

​​מגו​רים צמודי קרקע 

 1. ניתן להקים מבנה חניה מבנייה קשיחה (לא רק סככות), בתנאי שיהיה צמוד למבנה הראשי ובתוך קווי הבניין.

​​בני​​יה רוויה

 1. בבנייה רוויה יש להציב מתקני חניה לאופניים על פי התקן.
 2. מיקום רחבות כיבוי - יש להימנע ממיקום רחבות כיבוי אש בחזית המגרש על המדרכה הציבורית ובמקביל לו. יש למקם את רחבת הכיבוי בתוך המגרש הפרטי. במידה ולא מתאפשר מיקום זה, יש למקם רחבת הכיבוי בשטח המיסעה, או בניצב למבנה בין נטיעות ועמודי תאורה/ חשמל. ברזי כיבוי ימוקמו בפינות המגרש הפרטי בצורה מוצנעת.

​​​בנייה ​גבוהה

 1. במידה ותכנית הבינוי והפיתוח מאפשרת חניות עיליות, בין 2 שורות צמודות של חניה יהיה פס ירוק ברוחב 1.5 מטר מוגדר על ידי אבן שפה גננית. 
 2. תא החניה יהיה באורך של 5 מטר, כאשר ניתן לרצף 0.75 מטר בקצה (ובנוסף לאבן השפה בכביש). 
 3. במקרה של רצף חניות עיליות, עבור כל 3 חניות יוקצה מקום לנטיעת עץ עם בסיס בור בגודל 1.5X1.5X1.5 מטר. 

​​מבני ציב​​ור/ חניונים ציבוריים

 1. בבקשות למבני ציבור יש להראות תכנון של אזור העלאת/ הורדת ילדים וכן חניית נכים, מאושרת על ידי ועדת התנועה העירונית.
 2. בחניונים ציבוריים עיליים יש להקצות עבור כל 3 חניות רצופות מקום לנטיעת עץ עם בסיס בור בגודל 1.5X1.5X1.5 מטר.