הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים

​​​​​​​​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם הטופסנושאקישור
אישור בדיקת הרשות לחתימת ר.מ.ירישוי בנייהאישור בדיקת הרשות לחתימת ר.מ.יאישור בדיקת הרשות לחתימת ר.מ.ירישוי בנייה
אישור התקשרות עם קבלן רשום לביצוע עבודות הבנייהרישוי בנייהאישור התקשרות עם קבלן רשום לביצוע עבודות הבנייהאישור התקשרות עם קבלן רשום לביצוע עבודות הבנייהרישוי בנייה
אישור חברת הגזרישוי בנייהאישור חברת הגזאישור חברת הגזרישוי בנייה
בקשה להיתר להקמת גגוןרישוי בנייהבקשה להיתר להקמת גגוןבקשה להיתר להקמת גגוןרישוי בנייה
בקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגוריםרישוי בנייהבקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגוריםבקשה להקצאת חנייה שמורה לנכה ליד מקום המגוריםרישוי בנייה
בקשה לחידוש היתר בניהרישוי בנייהבקשה לחידוש היתר בניהבקשה לחידוש היתר בניהרישוי בנייה
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קייםרישוי בנייהבקשה לפטור מחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קייםבקשה לפטור מחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קייםרישוי בנייה
דרישות לתמ"א 38רישוי בנייהדרישות לתמ"א 38דרישות לתמ"א 38רישוי בנייה
דרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לעיבוי בינוירישוי בנייהדרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לעיבוי בינוידרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לעיבוי בינוירישוי בנייה
דרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר בניהרישוי בנייהדרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר בניהדרישות מקדימות לקליטת בקשה להיתר בניהרישוי בנייה
דרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לשימוש חורגרישוי בנייהדרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לשימוש חורגדרישות מקדימות לקליטת בקשה חדשה לשימוש חורגרישוי בנייה
הודעה על מינוי אחראי לביקורתרישוי בנייההודעה על מינוי אחראי לביקורתהודעה על מינוי אחראי לביקורתרישוי בנייה
היטל השבחה - בקשה לקבלת מידערישוי בנייההיטל השבחה - בקשה לקבלת מידעהיטל השבחה - בקשה לקבלת מידערישוי בנייה
הסכם להטמנת פסולת בניה בין יזם לאתר סילוק פסולתרישוי בנייההסכם להטמנת פסולת בניה בין יזם לאתר סילוק פסולתהסכם להטמנת פסולת בניה בין יזם לאתר סילוק פסולתרישוי בנייה
הצהרה על תקינות ובטיחות לשימוש חורגרישוי בנייההצהרה על תקינות ובטיחות לשימוש חורגהצהרה על תקינות ובטיחות לשימוש חורגרישוי בנייה
הצהרה על תקינות ובטיחות לתוספת בניה שטרם בוצערישוי בנייההצהרה על תקינות ובטיחות לתוספת בניה שטרם בוצעהצהרה על תקינות ובטיחות לתוספת בניה שטרם בוצערישוי בנייה
הצהרה על תקינות ובטיחות לתוספת שבוצעה בטרם הוגשה בקשה להיתר בניהרישוי בנייההצהרה על תקינות ובטיחות לתוספת שבוצעה בטרם הוגשה בקשה להיתר בניההצהרה על תקינות ובטיחות לתוספת שבוצעה בטרם הוגשה בקשה להיתר בניהרישוי בנייה
הצהרה על תקינות ובטיחותרישוי בנייההצהרה על תקינות ובטיחותהצהרה על תקינות ובטיחותרישוי בנייה
הצהרת מבקש ההיתר על זהות בעל מקצוע חופשירישוי בנייההצהרת מבקש ההיתר על זהות בעל מקצוע חופשיהצהרת מבקש ההיתר על זהות בעל מקצוע חופשירישוי בנייה
הצהרת מבקש היתר בניהרישוי בנייההצהרת מבקש היתר בניההצהרת מבקש היתר בניהרישוי בנייה
התחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסהרישוי בנייההתחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסההתחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסהרישוי בנייה
התחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסהרישוי בנייההתחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסההתחייבות לקבלת הרשאה לעבודות חפירה מאגף תכנון כבישים במינהל הנדסהרישוי בנייה
טופס הצהרה על כמות פסולת בניהרישוי בנייהטופס הצהרה על כמות פסולת בניהטופס הצהרה על כמות פסולת בניהרישוי בנייה
טופס להגשת חישובים סטטייםרישוי בנייהטופס להגשת חישובים סטטייםטופס להגשת חישובים סטטייםרישוי בנייה
נוסח חוות דעת מורשי נגישות – בקשה להפחתה או פטוררישוי בנייהנוסח חוות דעת מורשי נגישות – בקשה להפחתה או פטורנוסח חוות דעת מורשי נגישות – בקשה להפחתה או פטוררישוי בנייה
נוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין מגוריםרישוי בנייהנוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין מגוריםנוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין מגוריםרישוי בנייה
נוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין ציבורירישוי בנייהנוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין ציבורינוסח חוות דעת מורשי נגישות לבניין ציבורירישוי בנייה
הצהרת עורך הבקשה/אדריכל –אישור היתררישוי בנייההצהרת עורך הבקשה/אדריכל –אישור היתרהצהרת עורך הבקשה/אדריכל –אישור היתררישוי בנייה
נספח להגשת חישובים סטטייםרישוי בנייהנספח להגשת חישובים סטטייםנספח להגשת חישובים סטטייםרישוי בנייה
תצהיר בדבר תקינות מקלט/מרחב מוגןרישוי בנייהתצהיר בדבר תקינות מקלט/מרחב מוגןתצהיר בדבר תקינות מקלט/מרחב מוגןרישוי בנייה
תצהיר בגמר פרסום לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניהרישוי בנייהתצהיר בגמר פרסום לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניהתצהיר בגמר פרסום לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניהרישוי בנייה
תצהיר בדבר תקינות מקלט/מרחב מוגןרישוי בנייהתצהיר בדבר תקינות מקלט/מרחב מוגןתצהיר בדבר תקינות מקלט/מרחב מוגןרישוי בנייה
אישור בדבר העדר חובות ארנונה ואגרות פסולת ושמירה לבקשה להיתררישוי בנייהאישור בדבר העדר חובות ארנונה ואגרות פסולת ושמירה לבקשה להיתראישור בדבר העדר חובות ארנונה ואגרות פסולת ושמירה לבקשה להיתררישוי בנייה
תצהיר המבקש להעדר פגיעה בשטח הציבורי כתנאי לקבלת היתר בניהרישוי בנייהתצהיר המבקש להעדר פגיעה בשטח הציבורי כתנאי לקבלת היתר בניהתצהיר המבקש להעדר פגיעה בשטח הציבורי כתנאי לקבלת היתר בניהרישוי בנייה
תצהיר מהנדס על ביצוע עבודות חיפוי קירות וחזיתות בניינים רישוי בנייהתצהיר מהנדס על ביצוע עבודות חיפוי קירות וחזיתות בניינים תצהיר מהנדס על ביצוע עבודות חיפוי קירות וחזיתות בניינים רישוי בנייה
תצהיר לתכנון בריכות שחיה רישוי בנייהתצהיר לתכנון בריכות שחיה תצהיר לתכנון בריכות שחיה רישוי בנייה
תצהיר עורך הבקשה לתכנון למניעת חדירת גז ראדוןרישוי בנייהתצהיר עורך הבקשה לתכנון למניעת חדירת גז ראדוןתצהיר עורך הבקשה לתכנון למניעת חדירת גז ראדוןרישוי בנייה
תצהיר של בעלים / חוכר דירה בבית משותף להיתר בניה בנכס שאינו שינוי פנימי בדירה בלבדרישוי בנייהתצהיר של בעלים / חוכר דירה בבית משותף להיתר בניה בנכס שאינו שינוי פנימי בדירה בלבדתצהיר של בעלים / חוכר דירה בבית משותף להיתר בניה בנכס שאינו שינוי פנימי בדירה בלבדרישוי בנייה
תצהיר של מתכנן השלדרישוי בנייהתצהיר של מתכנן השלדתצהיר של מתכנן השלדרישוי בנייה

​​​