ליווי בנייה​​​​אישור תחילת עבודות בנייה

על פי תיקון לחוק, לפני העלייה לק​​רקע, יש לקבל אישור תחילת עבודה.
המשמעות היא כי אין במתן היתר הבנייה משום אישור להתחיל עבודות בנייה.
לצורך כך יש להגיש בקשה בצירוף מסמכים.
 הורדת טופס הבקשה ופירוט המסמכים הנדרשים​​


לצורך קבלת אישור תחילת עבודה יש לעבוד מול אנשי מקצוע בלבד.
הסבר בנושא ניתן לקבל אצל אחראית על אישורי תחילת עבודה במחלקת הרישוי - הגברת ורד מלכי.

ביקורת במהלך הבנייה

על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) טופס ב' (סעיף 16.02 (ט)), חלה חובת דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה במהלך הבנייה במועדים הבאים: 
  • סימון קווי בניין.
  • גמר יסודות הבניין.
  • גמר הקמת השלד. 
  • אם הקמת השלד מחייבת בניית מקלט (ממ"ד) אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים, תיערך הביקורת עם תום הקמת המקלט העליון בבניין או בגמר עריכת שינויים כאמור, הכל לפי העניין.
  • גמר הבנייה.

האחראים לביקורת ימסרו לוועדה המקומית דיווח, כל אחד בתחומו, לא יאוחר מ- 6 ימים לאחר מועד עריכת הביקורת.
על הדיווח לכלול תיעוד מועד עריכת הביקורת ותוצאותיה, וכמו כן מפות מדידה עדכניות לאחר ביצוע השלבים הקבועים בתקנות רישוי בנייה.
העתק הדיווח יימסר על ידי האחראים לביקורת גם לבעל ההיתר ולעורך ההיתר. 

דרישות ואישורים לפני הגש​​ת בקשה לתעודת גמר

לאחר סיום הבנייה יש להגיש בקשה לתעודת גמר בצירוף מסמכים. הורדת טופס הבקשה לתעודת גמר ופירוט המסמכים הנדרשים​​​

בנושא קבלת תעודת גמר חייבים לעבוד אנשי מקצוע בלבד. ניתן לקבל הסבר אצל מפקח בנייה באיזור. ​