הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ליווי בנייה

​​​​​​ליווי בנייה

מחלקת הפיקוח על הבנייה עוסקת בליווי הבנייה בהיבטים הבאים:

  • הנפקת אישור להתחלת עבודות ( חשוב לדעת כי היתר בניה אינו מהווה אישור להתחלת עבודות).
  • ביקורים שוטפים באתרי בניה בהם יש היתר על פי השלבים הקבועים בחוק: סימון קווי בנין, גמר יסודות, גמר הקמת שלד, גמר הבניה*.

יודגש כי נדרשת התאמה מלאה בין היתר הבניה לבין המבנה בפועל.


הנחיות להגשת תוכנית ארגון אתר

תכנון וארגון אתרי בנייה

נספח הנחיות לביצוע אתרי בנייה​

​​​​​​​​​​​​​​אישור תחילת עבודות בנייה

על פי תיקון לחוק, לפני העלייה לק​​רקע, יש לקבל אישור תחילת עבודה.
המשמעות היא כי אין במתן היתר הבנייה משום אישור להתחיל עבודות בנייה.

לצורך כך יש להגיש בקשה בצירוף מסמכים.
אישורים נדרשים להגשת בקשה לתחילת עבודה​

לצורך קבלת אישור תחילת עבודה יש לעבוד מול אנשי מקצוע בלבד.
הסבר בנושא ניתן לקבל אצל אחראית על אישורי תחילת עבודה במחלקת הרישוי - הגברת סיגל פרץ.

ביקורת במהלך הבנייה

על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) טופס ב' (סעיף 16.02 (ט)), חלה חובת דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה במהלך הבנייה במועדים הבאים: 
  • סימון קווי בניין - לטופס>
  • גמר יסודות הבניין - לטופס>
  • גמר הקמת השלד - לטופס>
  • אם הקמת השלד מחייבת בניית מקלט (ממ"ד) אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים, תיערך הביקורת עם תום הקמת המקלט העליון בבניין או בגמר עריכת שינויים כאמור, הכל לפי העניין.
  • גמר הבנייה - לטופס>​

האחראים לביקורת ימסרו לוועדה המקומית דיווח, כל אחד בתחומו, לא יאוחר מ- 6 ימים לאחר מועד עריכת הביקורת.
על הדיווח לכלול תיעוד מועד עריכת הביקורת ותוצאותיה, וכמו כן מפות מדידה עדכניות לאחר ביצוע השלבים הקבועים בתקנות רישוי בנייה.
העתק הדיווח יימסר על ידי האחראים לביקורת גם לבעל ההיתר ולעורך ההיתר. 

דרישות ואישורים לפני הגש​​ת בקשה לתעודת גמר (טופס 4)

לאחר סיום הבנייה יש להגיש בקשה לתעודת גמר (טופס 4) המאפשרת אכלוס המבנה בצירוף מסמכים. 

טופס הבקשה לתעו​דת גמר ופירוט המסמכים הנדרשים​​​​
חשוב לדעת כי לצורך קבלת תעודת גמר (טופס 4) נדרשת התאמה מלאה בין היתר הבניה לבין המבנה בפועל.
בנושא קבלת תעודת גמר (טופס 4) חייבים לעבוד אנשי מקצוע בלבד. ניתן לקבל הסבר אצל מפקח בנייה באזור. ​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue