הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמ"א 38

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תמ"א 38תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בנייה מכוחה, לצורך חיזוק, ואינה מחייבת הכנת תכנית בניין עיר (תב"ע).
כדי לאפשר את החיזוק מתירה התמ"א חריגה מקווי בניין ומהגובה המותרים על פי תכניות מאושרות החלות על המקום. במקביל, מציעה התמ"א תמריצים לביצוע החיזוק על ידי תוספות בנייה.​​​ 

בהתאם להחלטת המועצה הארצית ​תמ"א 38 במתכונתה הנוכחית תקפה עד שנת 2022.

מידע נוסף בנושא חקיקה ועדכונים הקשורים לתמ"א 38
מידע בנושא הקלות ופטור מהתאמות נגישות בפרויקט תמ"א 38

הסכמת הדיירים

לצורך קידום פרויקט תמ"א נדרשת הסכמה של  66% (שני שלישים) לפחות מכלל הדיירים בבניין. ​​

​​​​תנאי סף 

תמ"א 38 מגדירה מספר תנאי סף ברורים וחד משמעיים לזכאות לקבלת זכויות בגין חיזוק המבנה – בין היתר:
אישור מהנדס כי המבנה אינו עומד בתקן רעידות אדמה 413 וכי הינו דורש חיזוק 
ההיתר למבנה המקורי הוצא לפני 1.1.1980

הנחיות מוקדמות 

שלב מקדים להגשת בקשה להיתר הינו הגשת בקשה למידע להיתר על ידי האדריכל המטפל. במסגרת זו יקבל הנחיות מגורמי העירייה השונים ומגורמים נוספים . רשות הרישוי המקומית תקבע הנחיות מרחביות פרטניות על סמך החומר התכנוני שיגיש  המתכנן.
בין היתר ייבחנו בשלב זה פתרונות החניה, השתלבות המבנה בסביבתו ועוד. 
תוקף תיק המידע להיתר הינו לשנתיים מיום קבלתו על ידי המבקש. 

דיון בוועדה  

לאחר קבלת ההנחיות הפרטניות ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר לוועדה המקומית. בקשה זו תפורסם לעיון הציבור, וככל שיהיו התנגדויות – הועדה המקומית תדון בהן ותקבע את עמדתה ביחס לבקשה, לרבות תנאים להוצאת היתר הבנייה. על החלטת הועדה המקומית ניתן להגיש ערר לוועדת הערר המחוזית 
תוקף החלטת הועדה הינו לשנה מיום קבלתה על ידי המבקש.

היתר בניה  

לאחר השלמת התנאים שנקבעו על  ותשלום האגרות מונפק היתר בנייה. היתר זה אינו מהווה אישור להתחלת עבודות , יש לקבל אישור להתחלת עבודות ממחלקת הפיקוח על הבנייה לאחר הסדרת סידורי הבטיחות המתאימים .
תוקף היתר בנייה שקיבל היזם הינו שלוש שנים ובמקרים מיוחדים ניתן להאריכו בשנתיים נוספות. 

אכלו​ס הדירות החדשות  

עם סיום הבנייה, בדומה לכל בנייה חדשה, יש להגיש למחלקת הפיקוח בקשה לתעודת גמר, ורק עם מילוי תנאיה  ניתן יהיה לקבל אישור לאכלוס המבנה הכולל בין היתר אישור לחיבורי חשמל ומים ( טופס 4 ).
חשוב להקפיד על התאמה מלאה בין היתר הבנייה לבין המצב בפועל גם בדירות הקיימות וגם בדירות החדשות.
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue