הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמ"א 38 - הקלות ופטור מהתאמות נגישות

​​​​​​​​​​​​על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), (תיקון מס' 2) התש"ע–2010, נגישות בנייני מגורים, ניתן להגיש למהנדס העיר בקשה לפטור/ הקלה לחלק מדרישות הנגישות במסגרת תמ"א 38​​​​​​​​. את הבקשה לפטור/ הקלה יש להגיש בכתב בצירוף המסמכים הבאים: 

 1. מסמך פניית מורשה נגישות למהנדס העיר/ ועדה מקומית. ​המסמך יכלול: ​
  • ​​כתובת, מספר בקשה להיתר, מספר תיק בניין, מהות הבקשה ופרטי מורשה הנגישות.
  • תיאור המבנה נשוא הבקשה (מצב קיים, כמות הדירות המתווספות, כמות הקומות המתווספות וכדומה).
  • נושאי הבקשה לפטור ועל פי איזה סעיף בתקנות מוגשת הבקשה.
  • פרוט כל הנדרש מכל אחד מהסעיפים עליהם מבוקש הפטור/ הקלה, לדוגמא: גודל הפיר וגודל המעלית האפשריים לבנייה ולהתקנה, הסיבות לבקשה, וכל מידע נוסף הנדרש על מנת לשקול את הבקשה.
  • מורשה הנגישות יציין גם בגוף המסמך, כי כל שאר דרישות הנגישות למבנה מגורים חדש יוטמעו בבקשה להיתר הבנייה. 
 2. חוות דעת של יועץ מעליות, קונסטרוקטור, יועץ תנועה וכדומה, בהתאם למהות הבקשה.
 3. הגשת העתק אחד מהבקשה להיתר בנייה (גרמושקה), חתומה על ידי יועץ הנגישות. 
 • יש ​​לכלול בתכנית את כל רכיבי הנגישות, כולל מידות (במעברים לציין מידות נטו – כפי שיהיו בפועל לאחר ביצוע כל עבודות הגמר. בדלתות לציין פתחי בנייה ופתחי אור). לדוגמא: מעברים ופתחים לשטחים הציבוריים (כגון: חדר אשפה, מחסן אחד לפחות המיועד לדייר/דיירים) ולדירות החדשות, חניה נגישה כולל דרך נגישה לכניסה למבנה, כניסה למבנה כולל מדרגות וכבש, סימון מאחזי יד בתנוחות ובחתכים בשני הצדדים + פרט ומידות מאחזי היד. 
 • להוסיף פרט וכל סימון אחר הנדרש על מנת לאפשר בדיקת התכנית. אלמנטים שלא ניתן יהיה להכליל בתכנית יפורטו במלל שיודפס על גבי תכנית הבקשה להיתר. 
 • התכניות יוגשו באופן שאלמנטי הנגישות יהיו ברורים ומודגשים.

המסמכים שיוגשו ייבדקו על ידי נגישות עירונית וייתכן כי יהיה צורך בהשלמות ו/ או תיקונים נוספים.

בקשה לפטור שתוגש ולא תענה על כל האמור לעיל, תוחזר למבקש ללא בדיקה וללא התייחסות.
בתום הליך הבדיקה וההשלמות, על המבקש להגיש שני העתקים של הבקשה להיתר (גרמושקה) חתומים על ידי מורשה הנגישות, כולל המסמכים הנלווים וקובץ pdf של התכניות.
מסמכי הבקשה לפטור/ הקלה יועברו בלוויית המלצת מהנדס העיר לבדיקה ולאישור נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.​​

​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue