השמה ושיבוץ במסגרות החינוך המיוחד​ועדת השמה

ועדת השמה היא ועדה סטטוטורית עם הרכב מחייב, אשר דנה בזכאות התלמיד לחינוך מיוחד. ​אם ניתנת זכאות לחינוך מיוחד, הועדה מאפיינת את המסגרת הלימודית​.
לתשומת לבכם, לא ניתן ללמוד במסגרת של חינוך מיוחד ללא קיום ועדת השמה. למעט במקרה של תלמידים בעלי לקות משמעותית שהוריהם ביקשו את השמתם בחינוך מיוחד בהתאם לסעיף 7(א1) בחוק החינוך המיוחד ולתקנות חינוך מיוחד ("רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדות השמה"), התשס"ו-2005, ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד בבתי חולים פסיכיאטריים המאושפזים על פי הוראת רופא.

אפשרויות בהחלטות הועדה

  • אי מתן זכאות לחינוך מיוחד. המשמעות: הלימודים יתקיימו בכיתה רגילה
  • זכאות לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל
  • זכאות לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר לחינוך מיוחד

הפניית תלמידים לועדת השמה

בקשה לכינוס ועדת השמה, תיעשה באמצעות בק​​שה ייעודית, לאחר דיון בעניינם של התלמידים.
מורשים להגיש את הבקשה: הורי התלמידים, מנהלי בית ספר, מחנכים, פסיכולוגים, יועצים, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי, ועדת שילוב מוסדית

הפניית תלמידים לועדת השמה תיעשה רק לאחר תהליך מתמשך בשיתוף התלמידים וההורים, שבו הצוות הרב מקצועי ניסה לסייע להם להתמודד עם הקשיים במגוון שיטות הוראה וטיפול. שלבי הטיפול והמפגשים של ההורים והתלמידים עם הצוות הרב מקצועי, יתועדו על ידי מנהלי בתי הספר ו/ או הגננות.

הפניית תלמידים הלומדים במערכת החינוך הרגילה, תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות, בתהליך השתלבות של התלמידים בה. המשמעות: הפניית התלמידים מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינם, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך יישום התכנית, במטרות וביעדים הרשומים בה. כמו כן, מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שבה התלמידים לומדים. מידע על שאלון הפניה בחוזר מנכ"ל באתר משרד החינוך >>​

תלמידי שהינם עולם חדשים, לא יופנו לועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתם, אלא אם הורים מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא, המעידים על לקות. במקרים חריגים, ניתן להפנות את התלמידים על ידי גורמים קבועים בחוק לועדת השמה, על רקע לקות מובהקת ומשמעותית, המגובה באבחנה על ידי גורם קביל ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.

הורים לתלמידים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד, המבקשים לשלב את ילדיהם במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית, יוכלו לפנות לועדת השמה ברשות המקומית לכל המאוחר עד 31 במארס בכל שנה, בבקשה לדון בענייני הילדים.

פניות לועדת השמה

​פניות לועדות ההשמה ברשות המקומית, ייעשו לא יאוחר מ-31 במארס מדי שנה, זאת על מנת שהוועדה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים.
על פי חוזר מנכ"ל, ועדות ההשמה לבתי הספר, מתקיימות עד 15 במאי בכל שנה. ועדות ההשמה לגני הילדים מתקיימות עד 31 במאי בכל שנה.

ועדות ההשמה מתקיימות בבניין העירייה, היחידה לחינוך מיוחד באגף הפרט, קומה 1.
ניתן להעביר בקשה לקיום ועדת השמה, עד 31 במארס, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני: MazalD@rishonlezion.muni.il או LeeW@rishonlezion.muni.il
מספר טלפון: 03-9547450

​שיבוץ

הרשות המקומית שבה התלמידים רשומים בתעודת הזהות היא האחראית ליישום השיבוץ שהוחלט על ידי ועדת ההשמה. השיבוץ יהיה במסגרת חינוכית הולמת, ככל האפשר, קרוב למקום המגורים של התלמידים ורק אם הדבר אינו מתאפשר, השיבוץ יהיה מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית, על פי מסגרת שועדת ההשמה החליטה עליה.
בחירת המוסד החינוכי תתואם עם הפיקוח על החינוך המיוחד, בהתייעצות עם שירות פסיכולוגי-חינוכי.

מכתבי שיבוץ נשלחים להורים, החל מאמצע חודש יולי עד לאמצע חודש אוגוסט. ניתן להגיש ערר על השיבוץ, בתוך שבועיים מיום קבלת השיבוץ.
הגשת ערר על החלטות ועדת השמה >>​​