הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדת זכאות ואיפיון במסגרות החינוך המיוחד

​​​​​​​​השמה ושיבוץ במסגרות החינוך המיוחד​​​​​חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018​ קובע כי להורים ישנה זכות בבחירת סוג המסגרת בה ילמד ילדם: כיתה רגילה, כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל או מוסד חינוך מיוחד. זאת, בסייג אחד: במידה וקיים חשש ממשי כי התלמיד מסכן את שלומו או את שלומם של אחרים, הוועדה רשאית להחליט על השמתו במסגרת חינוכית המתאימה לו.

ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף חוק, הקובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים לשלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך. הוועדה תתכנס ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו. 

במקרה של הורים פרודים או גרושים, יש לנהוג על פי חוזר מנכ"ל "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים" (סעיף 8-2.3).

סמכויות הו​​​וע​​​​​דה 

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד המופנה לדיון בוועדה. 
 • לקבוע את זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק, המשפיעה על תפקודו, בכלל זה זכאות להסעה ולליווי (פירוט וקריטריונים להחלטה יימסרו במסמך ייעודי).   
 • לקבוע את הקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו. 

​מי יכול להפנות בקשה לד​​יון בוועדת זכאות ואפיון? 

 • הורי התלמיד או התלמיד עצמו 
 • צוות רב מקצועי 
 • נציג רשות חינוך מקומית 
 • ארגון ציבורי שהוסמך לעניין זה ע"י שר החינוך 
 • נציג שירותי הרווחה שהוסמך לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

אוכלוסיית ​​​היעד 

 • תלמיד עם מוגבלות (לקות למידה/ הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי/שפתי, משכל גבולי), הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, שמופנה לבחינת  זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן/כיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן/בית ספר לחינוך מיוחד. 
 • תלמיד עם מוגבלות (מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון/מוגבלות בראייה, חירשות/מוגבלות בשמיעה, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות) שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן/כיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן/בית ספר לחינוך מיוחד. 
 • תלמיד הלומד  בכיתה/מוסד חינוך מיוחד שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים  בחינוך הרגיל. 

​עבודת ה​וועדה  

לוח זמנים ל​​עבודת הוועדה 

הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תיעשה לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה.
הוועדה תסיים את דיוניה עד 15 במאי באותה שנת לימודים.
דיונים בעניינם של תלמידים הלומדים בגני ילדים או דיונים בעניינם של תלמידים העולים לכיתה א' יתקיימו עד 31 במאי מדי שנה. במקרים חריגים ניתן לקיים דיון לאחר המועד הקבוע, באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם היו"ר המחוזי.
הזימון לישיבות ועדת זכאות ואפיון ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות מ-16 יום לפני מועד הישיבה. 

המסמכים שעל ההו​​רים להציג בפני הוועדה 

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי בו לומד התלמיד. 
 • סיכום התכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים  
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד (כמפורט בנספח 2 - גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, תוספת ראשונה).  
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון 
 • שאלון הורים (נספח 4)
 • שאלון לתלמיד  
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות 

​ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים. 

הוועדה תמסור להורים, בכתב ולא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה, כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה. 

​סל אישי 

 • סל אישי (שעות הוראה שבועיות, תמיכות מסוג הוראה, טיפול או סיוע) יינתן לתלמיד אשר הוריו בחרו כי ילמד בחינוך רגיל בהתאם לתוספת השנייה לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, 2018.  
 • תקציבו של התלמיד הוא אישי אך יכול להינתן בתמיכה קבוצתית על פי צרכיו בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי ובשיתוף ההורים. במידה והתלמיד יקבל תמיכה בקבוצה של תלמידים הזכאים אף הם לשירותי חינוך מיוחדים, ינוצל מתקציבו האישי רק החלק היחסי שלו בקבוצה. 
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue