הגשת ערר על שיבוץ לגן​ניתן להגיש ערר אחד בלבד על שיב​וץ ילד לגן. את הערר יש להגיש דרך אתר האינטרנט. האתר ייפתח 7 ימים לאחר קבלת הודעות השיבוץ.
תושבים שאין להם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, כולל חוות דעת רפואית/ פסיכולוגית, חוזה המעיד על מע​בר דירה וכיוצא בזה,
יפנו ליחידת הרישום והשיבוץ באגף לחינוך קדם יסודי, בניין העירייה, רחוב הכרמל 20, קומה 1.
​המועד המדויק בו ייפתח האתר להגשת בקשות ערר ​​והמועד האחרון להגשת בקשות הערר יפורסמו באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם.

תנאים להגשת ערר

 • ​​בערר אפשר לציין עד 2 גנים נבחרים.
 • ערר שיוגש לאחר המועד הרשום - לא יתקבל ולא יידון בוועדת הערר.
 • ערר שהוגש שלא באמצעות האתר או דרך יחידת הרישום והשיבוץ, לא יידון בוועדת הערר.
 • ניתן גם להגיש ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר או לגן מוכר שאינו רשמי חרדי או מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי.

קריטריונים לדיון בועדת ערר

 • סיבות רפואיות חריגות - יש לצרף מסמכים תומכים (תינתן עדיפות לנכות ילד/ הורה/ אח המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • סיבות סוציאליות - יש לצרף אישורים תומכים. 
 • גיל הילד - בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר.
 • קרבה גיאוגרפית
 • שיבוץ הילדים בגילאי 3 ו-4 מחדש יתבצע על על בסיס מקומות פנויים בלבד.
  אם יתפנו מקומות בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
 • בקשת ערר לביטול גן, לאחר שבוצע רישום לגן מוכר (עירוני) או לגן מוכר שאינו רשמי חרדי או לגן מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי,
  לעירייה יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה. ​
 • חוות דעת של מנהלות גנים אינן רלוונטיות לבקשת הערר.​

פרסום החלטת ועדת ערר

 • ​העירייה תפרסם את התשובה על הערר תוך 4 שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.
 • התשובה תישלח באמצעות מסרון לטלפון הסלולרי ובצירוף קישור לצפייה בהחלטה באתר האינטרנט.​