הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שכר לימוד

בעקבות תיקון חוק חינוך חינם והחלתו מגיל שלוש, על פי החלטת ממשלה שאישרה את המלצות ועדת טרכטנברג, לא ייגבה שכר לימוד לילדים הלומדים בגנים לגילאי 3, 4 ו-5 החל משנת הלימודים תשע"ג. הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, לימודי מוסיקה וספורט שייגבו כבעבר.

ההורים פטורים מתשלום שכר לימוד עבור שעות הבוקר (14:00-07:30).  

התשלומים המופיעים להלן הם התשלומים שאושרו ע"י ועדת הכנסת לקראת שנת תשפ"א. מובהר כי הסכומים האמורים לעיל מבוססים על נתוני שנה"ל תשפ"א וכי גובה הסכום לתשלום בעבור כל אחד מהשירותים ייקבע סופית רק לאחר פרסום התעריפים לשנה"ל תשפ"ב על ידי משרד החינוך ו/או כל גורם מוסמך אחר.

תשלומי חינוך

1. תשלום חובה - אגרת ביטוח תאונות אישיות 

נכון לשנה"ל תשפ"א, התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות עומד על סך של 49 ₪ לילד/ה לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות בכפוף לסכום המעודכן המתפרסם על ידי משרד החינוך.

2.  תשלום רשות – סל תרבות 

נכון לשנה"ל תשפ"א, התשלום עבור סל תרבות עומד על סך של 72 ₪ לילד/ה לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות בכפוף לסכום המעודכן המתפרסם על ידי משרד החינוך. תשלום הרשות עבור סל תרבות נועד לצורך מימון פעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי. סל התרבות כולל מופעים מתחומי האומנות הפלסטית, התיאטרון, המחול, המוסיקה והספרות. מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה - הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות, רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו.

3. תשלומים נוספים – תל"ן (תכניות לימודים נוספות) - מוסיקה וחינוך גופני

א. נכון לשנה"ל תשפ"א, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ח 3.11-1 - תשלומי הורים המעודכן לשנת הלימודים תשפ"א, ניתן לגבות סעיף תל"ן בקדם יסודי עבור תכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף של 3 שעות שבועיות, סך של 199 ₪ לשעה שבועית ומקסימום של 597 ₪ לשנה. האמור לעיל יכול להשתנות בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך.

בשנה"ל תשפ"ב עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת להפעיל 2 תכניות לימודים נוספות בגני הילדים, בכפוף להיענות ההורים וזמינות כוח האדם להפעלת תכניות אלו: תל"ן חינוך גופני ותל"ן מוסיקה.

ב. תל"ן חינוך גופני – בעלות של 262 ₪ לילד/ה לשנת הלימודים. התשלום מוסדר ע"י ההורים מול המפעיל.

ג. תל"ן מוסיקה - בעלות של 335 ₪ לילד/ה לשנת הלימודים. במסגרת התכנית, כל גני הילדים  בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית המועברת ע"י מורות למוסיקה פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

הפעלת תל"ן נתונה להחלטת ההורים. בגנים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים אלו, לא תופעל התכנית.

4. אופן הגבייה 

א. תשלומי תל"ן ריתמוסיקה השנתיים, ע"ס 335 ₪ עבור עשרה חודשי לימוד, ייגבו באמצעות תשלומים חודשיים שווים ועוקבים החל מחודש 9/2021 ואילך.

ב. תשלום עבור סל תרבות, ע"ס 72 ₪ שנתי, ייגבה בשני תשלומים שווים בחודשים 11/2021  ו-2/2022 .

ג. תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות, ע"ס 49 ₪ שנתי, ייגבה בחודש 12/2021. 

*מובהר כי הסכומים האמורים לעיל מבוססים על נתוני שנה"ל תשפ"א וכי גובה הסכום לתשלום בעבור כל אחד מהשירותים ייקבע סופית רק לאחר פרסום התעריפים לשנה"ל תשפ"א על ידי משרד החינוך ו/או כל גורם מוסמך אחר.

הורים אשר יבחרו שלא להשתתף בתשלום עבור סל התרבות ו/או תל"ן מוסיקה, יחויבו אך ורק עבור תשלומי החובה והשירותים בהם הסכימו להשתתף.

במידה ולא תהיה השתתפות של כל ההורים בתשלום עבור תל"ן מוסיקה, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להימנע ממתן השירות בגן הילדים, ולהותיר את ארגון התל"ן להורי ילדי הגן.

​הפסקת לימודים – החזרי תשלום

א. במידה והורה יחליט להפסיק את לימודי בנו/בתו בגן הילדים לאחר שהחל/ה לבקר בו, עליו להודיע על כך בכתב לעירייה עד לא יאוחר מן היום ה-20 לפני החודש בו ייפסקו הלימודים.

ב. לעירייה הזכות לסגור ו/או להפסיק הפעילות בגן הילדים במקרה של שעת חירום, שביתה ו/או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון, וזאת בשיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו לא יהיה ההורה זכאי להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל גן הילדים.

ג. למען הסר ספק לעניין ביצוע הודעה בכל הנוגע לאמור בכתב זה, תיחשב מסירת ההודעה כדין אם תימסר בכתב באגף לחינוך קדם יסודי של העירייה ברחוב הכרמל 20 ראשון לציון.