הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הקצאת חניה שמורה לרכב נכה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חניית נכיםעיריית ראשון לציון מאפשרת להגיש בקשה להקצאת מקום חניה אישי עבור תושבי העיר, בעלי תו נכה.
לתשומת לבכם, תו נכה מונפק על ידי משרד הרישוי בלבד, ולא על ידי עיריית ראשון לציון.​

תושבים המעוניינים במקום חניה שמור​, יגישו בקשה לוועדת נכים בעירייה, באמצעות מילוי פרטים בטופס הצהרה למקום חניה אישי, בצירוף מסמכים נדרשים.​

תהליך הקצאת מקום חניה לרכב נכה העומד ​בקריטריונים

 1. הגשת הבקשה - יש להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכה, בצרוף המסמכים המהווים תנאי לזכאות. הטפסים והמסמכים הדרושים מפורטים בהמשך.
  יש לשלוח את טופס הבקשה בפקס או במייל, או לחילופין למסור אותו ידנית במשרדי העירייה, באגף תכנון תשתיות ותנועה, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון.
 2. טיפול בבקשה – טופס הבקשה והמסמכים הנלווים מועברים לבדיקה ואישור של ועדת התנועה העירונית. זמן טיפול הבקשה אורך כ- 60 ימים מרגע סיום הבקשה והעברת כל המסמכים הנדרשים.
 3. במקרה שהבקשה אושרה, היא תהיה בתוקף - למשך שנתיים למבקש חניה ליד מקום המגורים, ולמשך שנה אחת בלבד למבקש חניה ליד מקום העבודה.
  לקראת תום התקופה, יש לחדש את הבקשה להקצאת חניה שמורה.
 4. הקצאת מקום חניה - לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור, אשר מיקומו נקבע על פי שיקולים מקצועיים של מהנדס התנועה בעיר ועד ל- 400 מטר מהבית לפי חוק.
 5. תוקף – מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר חידוש התג יש להעביר את התג המחודש אל אגף התנועה לצורך הארכת מקום החניה. במקרים של מעבר דירה, החלפת מקום עבודה, החלפת רכב וכדומה יש להגיש בקשה לאגף התנועה באמצעות הטפסים המופיעים בהמשך, בהתאם לעניין. 
 6. תו חניה – כל נכה ידביק על שמשת רכבו תו חניה שהונפק על ידי העירייה. תו זה יחודש אחת לשנתיים כנגד מסמכים עדכניים. במידה ולא יוגשו מסמכים עדכניים, יבוטל מקום החניה לאלתר.

קריטריונים להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בשטח ציבורי

 1. ​על המבקש להיות תושב ראשון לציון על פי מרשם האוכלוסין.
 2. למבקש אין חניה צמודה לביתו/ לדירתו הרשומה על שמו בטאבו או בשטח המשותף.
 3. הוגשה בקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט לעיל.
 4. החריג: נכה, משותק גפיים, בעל מקום חניה פרטי או בחניון ביתו המשותף, אשר נבצר ממנו מעשית לעשות שימוש במקום החניה והמציא לוועדה את האישורים הבאים:
  • אישור המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון הנפתח בצידו של הרכב (במידה ויש לו).
  • אישור ו/ או צילומים המעידים כי החניה הצמודה לדירתו בטאבו/ חניון דיירים משותף, מצויה במקום בו נמנעת גישה עם הרכב שברשותו (בשל קיר הגובל למקום החניה, חניות צמודות וכדומה).

לאחר המצאת האישורים שלעיל, ולאחר בדיקה וסיור בשטח, תבחן הוועדה אפשרות להקצאת מקום חניה השמור לרכב נכה בשטח הציבורי למרות אי עמידתו בסעיף 3 לעיל.

​תנאי הזכאות

חניה נכה שמורה ליד מקו​ם המגורים

נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום מגוריו אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. ​בעל תו נכה שדרגת נכותו הרפואית מגיעה ל- 90% לפחות ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • מ​​וגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • על פי שיקול דעתה של ועדת התנועה המקומית, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו בהתחשב במכלול חוליו ומגבלותיו.
  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 2. ​אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.
 3. ​במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה - על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ודרך קבע.
 4. ​הגיש בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט לעיל.

חניית נכה שמורה ליד מקום ה​עבודה

נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • בעל תו נכה מסוג 437 (עגלת נכים) בלבד.
 • אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.
 • הגיש בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט לעיל.

​סייגים לזכאות

 • ​מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החניה. 
 • לא יוקצה מקום חניה לנכה המתגורר במבנים כגון אלו המשמשים לדיור מוגן. 
 • לא יוקצה מקום חניה בסמוך למבנה שיש בו מקום חניה בבעלות או בחזקת הנכה. 
 • לא יוקצה מקום חניה לנכה שאינו תושב ראשון לציון אם קיים חניון פתוח לציבור לרבות חניון בתשלום ברדיוס של 150 מטר ממקום העבודה, או אם הוקצה לו מקום חניה על ידי מקום העבודה. 
 • מקום חניה שהוקצה בסביבת מקום עבודתו של הנכה יוגבל על פי ימי ושעות עבודתו. 
 • העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חניה מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אם הנכה אינו מתגורר/ עובד בפועל בכתובת עליה הצהיר בטופס הבקשה. 
 • העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות. ​

החלפת רכב/ העתקת מקום המגורים או העבודה

 1. ​נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו.
 2. נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו, לפי העניין, יהא זכאי להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה כאמור בהתאם למפורט לעיל.

טופסי בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה (להורדה)

טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים​​

טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עקב העתקת מקום המגורים​

טופס בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה​


מסמכים נדרשים להגשת בקשה

 • צילום תו נכה מאושר על ידי משר​ד הרישוי - יש להעביר צילום של 2 הצדדים בדף אישור תו הנכה​​​​​​
 • אישור רפואי של רופא מוסמך המעיד על דרגת הנכות וסוגה
 • צילום רישיון רכב על שם הנכה
 • צילום רישיון נהיגה
 • צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות, לפי העניין
 • נסח טאבו
 • למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה- אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון) בציון ימים ושעות העבודה 
 • במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית המשפט או מעורך דין לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה.

הקצאת חניה שמורה לרכ​ב נכה​ - היבט חוקי

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue