​​​​​​​​ערעור על דוחות חניהטפסים שימושיים: טופס מקוון לבקשת ​ערעור על דו"חות חנייה |  צפייה בסטטוס בקשת הערעור

הגשת ביטול/ ערעור על דו"ח חניה​​

  • ​​​ביטול דו"ח תשלום - ניתן להגיש תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס.
  • ביטול בקשה להישפט - ניתן להגיש תוך 90 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס.
  • אם בקשת הביטול/הערעור תדחה - ניתן להגיש ערעור חוזר/ נוסף בתוך 30 ימים, בכפוף להצגת ראיות חדשות בלבד​​

אפשרויות להגשת בקשה לביטול

רישום פרטים בבקשת הביטול

  • ​פרטים מלאים של מבקש/ת הבקשה לביטול (שם, מספר זהות, כתובת עדכנית, מס' טלפון/ מס' טלפון נייד).
  • רישום מספר הדו"ח ומס' הרכב נשוא העבירה
  • אסמכתאות לתמיכה בבקשה (אם קיימת)​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונישעות קבלת קהלtrue