הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

השגה וערר על חיוב ארנונה

​​​זכות להגשת השגה וערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו 1976)

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית,  רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה בעיריית ראשון לציון, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום. 
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

פניות ניתן להגיש למס' פקס   03-9547798 או למייל Shuma-megurim@rishonlezion.muni.il

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

הגשת ערר על תשובת מנהל הארנונה

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
עורך דין המגיש ערר יצרף ייפוי כוח מטעם מרשו.
הפנייה תיעשה באמצעות שליחת הערר בארבעה  עותקים,  בצירוף תשובת מנהל הארנונה בדואר רשום או במסירה ידנית במשרדי ועדת ערר בבניין העירייה, הכרמל 20  
קומה 3, למנהלת ועדת ערר  הגב' מיכל זאבי, מספר טלפון: 03-9547178.
חומר שלא יוגש לוועדת ערר כנדרש, לא יטופל עד הגשת כל המסמכים הדרושים.

נוהל הגשת ערר לדוגמא

  • שם העורר, משלח ידו, מספר טלפון והמען להמצאת מסמכים.
  • פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
  • צירוף התשובה והתאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
  • הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו.
  • האם העורר מבקש להתייצב לפני הוועדה כדי להשמיע טענותיו.

כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
עותק של כתב הערר יימסר מאת הוועדה למשיב או יישלח אליו בדואר רשום.
רשימת העררים

 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue