​​​​​​​​​​​​​​​הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס. מבקשי ההנחה נדרשים להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושבי ראשון לציון.​
ניתן לבדוק זכאותך להנחה אישית בתשלום הארנונה בפירוט ההנחות המפורטות​.

דגשים למתן ההנחה

 • ניתן לקבל הנחה אחת בלבד, ההנחה הגבוהה מבין אלה לפי זכאותך.
 • לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
 • למחזיקים ב- 2 נכסים - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, הנכס שמשמש למגורים לפי המצוין במרשם האוכלוסין.
 • אם תמצאו זכאים להנחה, ותשלמו את חשבון הארנונה מראש, או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בבנק, תיהנו גם מהנחה נוספת של 1% הנחה למשלמים מראש.
 • לזכאים להנחה בארנונה - אם חל שינוי במצב המשפחתי או הכלכלי, יש צורך להודיע על כך ליחידת ההנחות.
  לתשומת לבכם, במקרה של אי דיווח לעירייה על האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את ההנחה רטרואקטיבית מיום תחילת האירוע 
  ולגבות את ההפרש הכספי בהתאם.
 •  העירייה רשאית על פי דין לדרוש קבלת מסמכים נוספים לבחינת הזכאות להנחה בארנונה.​
 •  הגשת בקשה להנחה אינה גורעת מחובת תשלום הא​רנונה עד לקבלת ההחלטה בבקשה להנחה​​.

טפסים ומסמכים נדרשים

יש צורך לצרף אישורים כנדרש להוכחת הזכאות. בקשות שיחסרו בהן אישורים יוחזרו אל המבקש​ים.
חלק מן המידע המתפרסם, כפוף לשינויים המתקבלים ממשרד הפנים מידי שנה בכל תחילת שנה קלנדרית, למשל: השכר הממוצע במשק, טבלת מבחן הכנסה, גיל פרישה וכדומה.

 • אזרח ותיק - לצורך קבלת הנחה, יש למלא טופס אזרח ותיק ולצרף את המסמכים הנדרשים
  הגיל הקובע להנחה בארנונה ל"אזרח ותיק" הינו: גבר - לפחות 67 שנים, אישה - 62 בכפוף לכל דין לרבות עדכון גיל פרישה, ​בהתאם למידע גיל זכאות להנחה בארנונה "אזרח ותיק" - נשים​
 • "נזקק" - לצורך קבלת הנחה, יש למלא באופן ידני את טופס 2-הנחת נזקק ​ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 •  יתר ההנחות - לצורך קבלת הנחה, יש למלא באופן ידני את טופס 1-בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים ולצרף את המסמכים הנדרשים.​​

פירוט ההנחות בארנונה

​​​​