הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחות ארנונה במגורים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס. מבקשי ההנחה נדרשים להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושבי ראשון לציון.​
ניתן לבדוק זכאותך להנחה אישית בתשלום הארנונה בפירוט ההנחות המפורטות​.

דגשים למתן ההנחה

 • ניתן לקבל הנחה אחת בלבד, ההנחה הגבוהה מבין אלה לפי זכאותך.
 • לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
 • למחזיקים ב- 2 נכסים - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, הנכס שמשמש למגורים לפי המצוין במרשם האוכלוסין.
 • אם תמצאו זכאים להנחה, ותשלמו את חשבון הארנונה מראש, או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בבנק, תיהנו גם מהנחה נוספת של 1% הנחה למשלמים מראש.
 • לזכאים להנחה בארנונה - אם חל שינוי במצב המשפחתי או הכלכלי, יש צורך להודיע על כך ליחידת ההנחות.
  לתשומת לבכם, במקרה של אי דיווח לעירייה על האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את ההנחה רטרואקטיבית מיום תחילת האירוע 
  ולגבות את ההפרש הכספי בהתאם.
 •  העירייה רשאית על פי דין לדרוש קבלת מסמכים נוספים לבחינת הזכאות להנחה בארנונה.​
 • מבקש הנחה אשר שוכר דירה מתבקש להציג לעירייה חוזה שכירות תקף כדין, זאת כחלק מהמסמכים הנדרשים לבחינת זכאות/הארכת זכאות להנחה. את חוזה השכירות ניתן לשלוח ל gviyauser@rishonlezion.muni.il​  או בפקס: 03-9547693
 •  הגשת בקשה להנחה אינה גורעת מחובת תשלום הא​רנונה עד לקבלת ההחלטה בבקשה להנחה​​.

טפסים ומסמכים נדרשים

יש צורך לצרף אישורים כנדרש להוכחת הזכאות. בקשות שיחסרו בהן אישורים יוחזר​ו אל המבקש​ים.
חלק מן המידע המתפרסם, כפוף לשינויים המתקבלים ממשרד הפנים מידי שנה בכל תחילת שנה קלנדרית, למשל: השכר הממוצע במשק, טבלת מבחן הכנסה, גיל פרישה וכדומה.

 אזרח ותיק - לצורך קבלת הנחה, יש למלא טופס אזרח ותיק  ולצרף את המסמכים הנדרשים

פירוט ההנחות בארנונה